JAN VAN RIJN, LEVERINGSVOORWAARDEN

Algemeen

Alle programmas blijven eigendom van Jan van Rijn. Er wordt een gebruiksrecht verleend aan de opdrachtgever, dat niet overdraagbaar is aan derden.

Alle programmas worden geleverd in de huidige staat. De bruikbaarheid en de geschiktheid voor een bepaalde toepassing is ter beoordeling aan de gebruiker.

Indien de source-code bewaard wordt bij de opdrachtgever, mag dit niet ter beschikking van derden worden gesteld, zonder uitdrukkelijke toestemming van Jan van Rijn.

Jan van Rijn is niet aansprakelijk voor schade, vervolgschade en(of) claims van derden, tengevolge van het gebruik van de geleverde programmas of het vervaardigde maatwerk.

Jan van Rijn onderneemt alle maatregelen en getroost zich alle inspanningen die redelijkerwijs verwacht mogen worden, om de geleverde programmas en maatwerk te laten werken conform de redelijke verwachtingen van de gebruiker.

De gebruiker laat eventueel geconstateerde gebreken en tekortkomingen in de programmas en het maatwerk, zo spoedig mogelijk weten aan Jan van Rijn.
In overleg kan dan een oplossing gezocht worden.

Mocht de opdrachtgever de overeenkomst willen beeindigen, dan dient hij dit ter kennis te brengen van Jan van Rijn.
Hij dient er voor te zorgen dat het gebruik van de programmas wordt beeindigd.
De opgebouwde gegevensbestanden blijven eigendom van de opdrachtgever.
Indien het gebruik van de programmas wordt voortgezet, wordt de overeenkomst als niet ontbonden beschouwd.

Mocht Jan van Rijn de overeenkomst willen beeindigen, dan dient hij de source-code en maatwerk-code ter beschikking te stellen van de opdrachtgever.
Bij het beeindigen van de overeenkomst door Jan van Rijn, vervalt de conditie, dat de source-code niet ter beschikking van derden gesteld mag worden.

Alle door de opdrachtgever aangedragen verbeteringen mogen door Jan van Rijn in het standaard programma worden opgenomen en voor andere opdrachtgevers gebruikt worden.
Hiertoe bestaat echter geen verplichting.

Geheimhouding
Jan van Rijn zal geen vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever naar buiten brengen, als die bij de uitvoering van de installatie of maatwerk ter kennis komt.
Betaling
Alle leveringen en geleverde prestaties, worden ten minste maandelijks gefaktureerd. Betaling: netto binnen 14 dagen na faktuurdatum.
Derden
Voor het gebruik van de programmas is een IBM AS400 computer vereist, alsmede door IBM geleverde gelicentieerde programmas. Voor het gebruik van de EDI module is een communicatie module vereist.
Gebruiksrecht en Onderhoudsbijdrage
Een gebruiksrecht en onderhoudsbijdrage is verschuldigd voor elke IBM AS400 computer waarop de programmas zijn geinstalleerd en/of voor elke zelfstandige onderneming waarvoor de programmas worden gebruikt.
Hiervoor krijgt U periodiek updates, als deze beschikbaar komen en telefonische ondersteuning tot maximaal 4 uur per kalendermaand.
Licentie
Het gebruiksrecht voor de programmas is onlosmakend verbonden met de hierboven genoemde onderhoudsbijdrage.
Instructie en Maatwerk
Instructie en Maatwerk wordt berekend volgens het dan geldende uurtarief. Er wordt minimaal een werkdag van 8 uur in rekening gebracht.
Eventueele reistijd van boven 1 uur wordt ook in rekening gebracht.

Afspraken die strijdig zijn met deze condities zijn alleen geldig als uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd door Jan van Rijn.